Vés al contingut
ajuts ibi pineda

Pineda subvenciona el 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI)

Els ajuts estan adreçats a persones en situació d’especial dificultat econòmica. L’import màxim de la subvenció serà de 400 euros. Per accedir a la subvenció s’ha d’estar empadronat al municipi de Pineda abans del dia 1 de gener de 2017 i no tenir cap altre immoble de caràcter urbà (s’exclou únicament la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a l’ús propi).  L’adjudicació de la subvenció dependrà dels ingressos bruts de tots els membres de la unitat familiar que convisquin a l’habitatge segons els càlculs a través d'un quadre que té com a base, el salari mínim interprofessional que a l'Estat és de 707,60€.

Els ingressos que s’hauran de tenir en compte són el rendiments bruts. Es consideren ingressos gravables els següents:

 

- Rendes del treball

- Rendes del capital mobiliari

- Rendes del capital immobiliari

- Rendes de les activitats econòmiques i professionals

- Rendes de règims especials

- Rendes exemptes de tributar per l’IRPF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pineda va aprovar la convocatòria el passat 28 de juliol de 2017 on es determina que es podran tramitar les sol·licituds fins el 2 d’octubre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Més info: www.pinedademar.cat

Arxiu PDF