Vés al contingut

Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB WWW.RADIOPINEDA.CAT — RADIO PINEDA —

0. AVIS LEGAL

El present Avis legal regula l'us del servei del web www.radiopineda.cat, propietat de l’Ajuntament de Pineda de Mar amb domicili social a la Placa Catalunya, núm. 1 – 08397 Pineda de Mar (Barcelona) amb CIF P0816200J i que posa a la disposició dels usuaris d'internet.

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del web (d'ara endavant, "usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Política de Privacitat des del moment mateix que l'usuari accedeix al web.

En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en que es proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot sofrir modificacions.

En aquest sentit, Radio Pineda —www.radiopineda.cat— es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavis, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i us i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web.

1. DEFINICIONS

Política de privacitat
Termes o document que proporciona el propietari d’un portal web per explicar i determinar l’us, les normes i les practiques de seguretat que realitza l’empresa per a garantir el manteniment de la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació personal que recull dels seus usuaris, titulars de dades, a partir del lloc web.

Portal
El lloc web ubicada en el lloc d’internet www.radiopineda.cat.

Usuari
La persona, física o jurídica, que accedeix i utilitza el portal.

2. SERVEI PRESTAT

El servei prestat per Radio de Pineda de Mar — www.radiopineda.cat— es el de serveis públics propis de les administracions publiques.

3. CONDICIONS D’ACCÉS AL WEB

El web te com objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre Radio Pineda de Mar — www.radiopineda.cat — i els seus clients o interessats a traves d'internet.
A mes, a traves del lloc web, — www.radiopineda.cat —Radio Pineda sol·licita i recull dades de caràcter personal.

CORREU DE COMUNICACIÓ

L'usuari disposa d’un apartat mitjançant el qual pot sol·licitar informació: bustia, queixes, suggeriments.
En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

REGISTRE I AUTENTICACIÓ D’USUARIS
No serà necessari el registre de l’usuari per accedir als continguts del lloc web.

4. US DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2007, de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i altra normativa complementaria, aixi com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre public.

L'usuari també es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que Radio Pineda — www.radiopineda.cat — posa a la seva disposició per desenvolupar activitats 

contraries a les lleis, a la moral o a l'ordre public i, en general, a fer un us no conforme amb a les presents condicions generals.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Radio Pineda pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'us del lloc web i d'aquesta Política de Privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies del web.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola de Propietat Intel·lectual, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris, es a dir, de Radio Pineda — www.radiopineda.cat —.

5. CONTINGUTS DEL WEB

Els continguts del lloc web son posats a la disposició de l'usuari per Radio Pineda — www.radiopineda.cat — com a informació pròpia o, si escau, de tercers.
D'aquesta manera Radio Pineda posara els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, aixi com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat i altres avisos, reglaments d'us i instruccions posats en el seu coneixement, aixi com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l'ordre public. 

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o aixo resulti legalment permès.

No obstant aixo, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar- los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, aixi com la seva modificació, alteració o descompilació.

6. ENLLAÇOS

El web radiopineda.cat podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a traves d'internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pagina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Per tant, en aquests casos, Radio Pineda  — www.radiopineda.cat — no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany.

7. PROTECCIÓ DE DADES

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, Radio Pineda informa a l'usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat dels quals es la gestió de la relació amb els ciutadans per tal de poder donar resposta a les seves sol·licituds. 

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), aixi com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l'usuari o pel seu representant de les formes següents:

• Sol·licitud escrita i signada presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana —OAC— •Correu postal adreçat a:

Ajuntament de Pineda de Mar
Placa Catalunya, 1 – 08397-Pineda de Mar (Barcelona)

L’accés a les dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte, aixi mateix, a una obligació de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 aixi com el Reial Decret 1720/2007 en el seu desenvolupament.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, el sota signant es compromet a comunicar-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999.

Aixi mateix, tal consentiment no s’ estén a la cessió de dades, excepte que aquesta cessió sigui imprescindible per a l’efectiva prestació del servei.

8. XARXES SOCIALS

Respecte als enllaços, la pagina web www.radiopineda.cat, estableix els perfils de Radio Pineda a diferent xarxes socials, us informem que Radio Pineda es el prestador de serveis de Serveis de la Societat de la informació conforme l’article 10 de la LSSI, sent la informació subministrada en aquesta web extensible als esmentats perfils.

Radio Pineda no serà responsable de:

Les conseqüències derivades del mal us dels continguts del lloc web dur a terme pels usuaris, inclòs els enllaços a les xarxes socials. 

  • La veracitat o autenticitat de les dades subministrades pels usuaris al fer us de les mencionades xarxes socials. Radio Pineda no es fa responsable  de les conseqüències que es puguin derivar de la introducció de dades falses o incorrectes.

  • En tot cas, es responsabilitat de l’usuari l’us que faci de la xarxa social.

9. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software usat en connexió amb aquest conte informació prioritària i confidencial que esta protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment expres de Radio Pineda, l’usuari no podrà modificar, llogar, vendre, prestar, copiar, reproduir, distribuir, crear o transmetre treballs derivats basats en el portal o en el seu contingut. L’usuari no podrà connectar el portal amb cap altre lloc web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés a terceres parts al portal.

Radio Pineda no atorga cap llicencia o autorització d’us de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.

10. MENORS D’EDAT

El servei no va dirigit a menors d’edat i no en recopilem conscientment cap informació personal. Si ets menor de 18 anys, no utilitzis el servei i no ens proporcionis cap informació personal. Si descobrim que un menor ens ha proporcionat dades de caràcter personal, les eliminarem.

11. RESPONSABILITAT

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Radio Pineda pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions; fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat o per la llei.

RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS AL PORTAL

Radio Pineda no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que 

produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

RESPONSABILITAT DE LA QUALITAT DEL SERVEI I CONTINGUTS

L'accés al web www.radiopineda.cat no implica l'obligació per part de Radio Pineda de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danys. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Radio Pineda no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

La present Política de Privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés al lloc web canxaubet.cat, l'usuari i l’Ajuntament de Pineda de Mar acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicara també la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Informació Correu Electrònic.

13. CONTACTE

Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta Política de Privacitat, si us plau, poseu- vos en contacte amb nosaltres a ajuntament@pinedademar.org