Vés al contingut
1

No es podran atorgar noves llicències de pisos turístics fins a un nou planejament urbanístic

 

 

El Govern regula els habitatges d’ús turístic amb un règim de llicència urbanística prèvia que afecta a un total de 262 municipis catalans. Entre ells hi ha Pineda però també la totalitat de pobles de l'Alt Maresme i gairebé tota la comarca.


 

Són pobles i ciutats que es considera que tenen problemes d’accés a l’habitatge, que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants o bé que compleixen ambdós requisits. Aquests municipis no podran atorgar llicències d’obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret llei.

Els ajuntaments hauran de modificar el seu planejament urbanístic per permetre expressament la compatibilitat de l’ús turístic amb el d’habitatge.

  • Hauran de justificar que compten amb prou sòl per a habitatges destinats al domicili habitual i permanent de la població resident.

  • Es podran atorgar com a màxim 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants.

Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar en aquests llocs hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l’obertura, que seran vigents durant cinc anys i seran revisables en funció del context particular de cada municipi.


 

Què passarà amb els pisos d’ús turístic que ja existeixen?

Els titulars disposaran de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l’entrada en vigor del Decret llei, o hauran de cessar l’activitat. En aquests cinc anys, els ajuntaments afectats hauran d’haver modificat el seu planejament municipal i, per tant, estar en condicions de donar resposta a aquestes sol·licituds.

Es calcula que l’obligació d’obtenir la nova llicència afectarà 95.094 pisos existents en els 262 municipis afectats. Malgrat això, els titulars podran demanar a l’ajuntament una pròrroga de cinc anys més si acrediten que no poden compensar les pèrdues patrimonials. El règim transitori de cinc anys, i l’eventual pròrroga de cinc anys més, operaran com a mecanisme indemnitzatori.


 

Pisos turístics i habitatges permanents

El Govern ha decidit adoptar mesures urgents, mitjançant aquest Decret llei, per evitar que s’incrementin els canvis d’usos a pisos turístics específicament en aquelles zones on l’accés a l’habitatge ja presenta problemes habitualment.